Stadgar

Logo2

Valkoinens släktförening bildades den 22 juni 1973 för alla ättlingar till Hans Henriksson-Valkoinen och har till ändamål att hedra och hugfästa minnet av våra från Finland / Savolax / invandrande förfäder samt stödja skogfinsk kultur.
§ 1
Utträde ur föreningen anses föreligga efter utebliven medlemsavgift flera år i följd.
§ 2
Ordinarie årsmöte hålls varje år före mars månads utgång på beslut och kallelse från styrelsen. Kallelse ska ske genom brev, e-post eller genom inbjudan på föreningens hemsida på Internet senast fyra veckor före mötet.
§ 3
Vid årsmöte ska följande punkter förekomma:
• beslut om årsmötet är stadgeenligt kallat
• val av ordförande, sekreterare och övriga funktionärer vid årsmöte
• fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet
• behandling av förslag från styrelse, revisorer, och medlemmar
• medlemsavgiftens storlek
• fastställande av arbetsplan
• beslut om antalet ledamöter i styrelsen
• val av ordförande, styrelse, revisorer, valberedning och övriga val
Styrelsen ska bestå av minst sex ledamöter, plus ordförande, fördelade mellan Sverige och Norge. Ersättare kan väljas. Ordföranden väljs för ett år och styrelseledamöterna för två år av årsmötet, men i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsemöten kan även hållas via telefon eller internetkonferens.
§ 4
Stadgeändring sker genom årsmötesbeslut med tre fjärdedels majoritet eller med enkel majoritet på två årsmöten i följd varav ett kan vara extra årsmöte mer än tre månader efter ordinarie årsmöte.
§ 5
Om föreningens verksamhet skulle upphöra, tillfaller ev. innestående medel annan förening med samma ideella inriktning för skogsfinsk kultur.

Stadgar för Valkoinens släktförening antagna vid extra årsmöte 22 augusti 2015 på Hemgården, Lekvattnet